Regulamin

Ostatnio dodane audio

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

WWW.SPICYVOICE.COM 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Serwis www.spicyvoice.com działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Regulamin określa warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży Produktu, a także rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis www.spicyvoice.com, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 3. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Serwisu www.spicyvoice.com zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
  1. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), 
  2. Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83)
  3. Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

§ 2

DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE

 1. FORMULARZ KONTAKTOWY - formularz dostępny na stronie internetowej www.spicyvoice.com umożliwiający wysłanie wiadomości do Usługodawcy.
 2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej www.spicyvoice.com umożliwiający utworzenie Konta.
 3. FORMULARZ SPRZEDAŻY – formularz dostępny w Koncie Sprzedawcy umożliwiający sprzedaż Produktu.
 4. KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Ofertach.
 6. KLIENT, USŁUGODAWCA, LICENCJOBIORCA – Rafał Kosecki wykonujący działalność gospodarcza pod firmą VERDECHEM Rafał Kosecki wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra rozwoju, NIP: 7342387425, REGON: 491878699, adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Osiedle Księcia Władysława 1A/5, 44-240 Żory, adres poczty elektronicznej (e-mail): biuro.verdechem@gmail.com
 7. PRODUKT – treść cyfrowa będąca nagraniem audio/video dodana przez Sprzedawcę (Autora) w swoim Koncie za pośrednictwem Formularza Sprzedaży udostępnionego przez Klienta.
 8. REGULAMIN - niniejszy regulamin Serwisu.
 9. SERWIS - serwis internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.spicyvoice.com.
 10. SPRZEDAWCA, AUTOR, LICENCJODAWCA – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży z Klientem.
 11. LICENCJA - umowa licencyjna w rozumieniu rozdziału 5 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83) zawierana między Sprzedawcą (Autorem) oraz Klientem (Usługodawcą) w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu.
 12. SUBSKRYPCJA - Usługa Elektroniczna udostępniona Usługobiorcy w ramach jego Konta w Serwisie, pozwalająca Użytkownikowi na dostęp o płatnych treści Serwisu. 
 13. OKRES ROZLICZENIOWY – czas, na jaki została wykupiona Subskrypcja przez Usługobiorcę, liczony wg dni. Za dzień rozpoczęcia nowego Okresu Rozliczeniowego uważa się dzień następny po zakończeniu poprzedniego Okresu Rozliczeniowego. Usługodawca udostępnia trzy (3) rodzaje Okresów Rozliczeniowych: miesięczny (30 dni), dwumiesięczny (60 dni) oraz kwartalny (90 dni).
 14. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Serwisu.
 15. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu.
 16. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
 17. OFERTA - oświadczenie woli Sprzedawcy stanowiące chęć zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu z Klientem.

§ 3

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW ORAZ ICH SPRZEDAŻY

 1. Serwis umożliwia sprzedaż Produktów przez Sprzedawców (Autorów).
 2. Sprzedawca (Autor) jest zobowiązany do założenia Konta w Serwisie.
 3. Sprzedawca (Autor) przesyłając Produkt za pośrednictwem Formularza Sprzedaży składa Ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży z Klientem.
 4. Warunkiem złożenia Oferty w Serwisie przez Sprzedawcę (Autora) jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Oferty.

§ 4

ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze dodanie Produktu przez Formularz Sprzedaży oraz złożenie przez Sprzedawcę Oferty.
 2. Po złożeniu Oferty Klient niezwłocznie potwierdza jej otrzymanie oraz dokonuje weryfikacji Produktu.
 3. Po potwierdzeniu przez Klienta dodania Produktu w Serwisie, następuje zawarcie Umowy Sprzedaży.
 4. Braku potwierdzenia przez Klienta dodania Produktu w Serwisie, uniemożliwia zawarcie Umowy Sprzedaży.

§ 5

SPOSOBY PŁATNOŚCI

 1. Serwis udostępnia płatność za pośrednictwem przelewu bankowego konto bankowe lub elektronicznego systemu płatności (PayPal.com). Sprzedawca (Autor) w celu odbioru płatności jest zobowiązany do powiązania swojego Konta w Serwisie z elektronicznym systemem płatności i podania nr konta bankowego z adresu mailowego.
 2. Klient dokona jednorazowej płatności z tytułu zawarcia Umowy Sprzedaży.

§ 6

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Z zastrzeżeniem pkt 4 niniejszego paragrafu, Sprzedawca (Autor) będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni. 
 2. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą.
 3. Termin czternastodniowy, w którym Sprzedawca może odstąpić od umowy, liczy się od dnia zawarcia umowy.
 4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Sprzedawcy (Autorowi) w wypadku Umowy Sprzedaży o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za jego wyraźną zgodą przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 5. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedawcy (Autorowi), jak i Klientowi, w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym.

§ 7

WARUNKI WYKORZYSTANIA PRODUKTU W SERWISIE

 1. Sprzedawca (Autor) sprzedając Produkt udziela Usługodawcy, nieodpłatnej, niewyłącznej licencji do korzystania z autorskich praw majątkowych do Produktu, zgodnie z poniższymi zasadami.
 2. Licencja upoważnia Serwis do korzystania z Produktu przez czas nieokreślony (okres licencji) na stronie serwisu internetowego www.spicyvoice.com zarówno w opcji płatnej, jak i bezpłatnej.
 3. Licencja upoważnia do korzystania z Produktu z opisem na obszarze całego świata.
 4. Sprzedawca (Autor) korzystając z przysługujących mu autorskich praw majątkowych i osobistych:
  1. wyraża zgodę na dokonywanie przez Serwis, bez potrzeby uzyskiwania dodatkowej zgody Sprzedawcy (Autora), opracowań Produktu, poprzez dokonywanie skrótów, obróbek cyfrowych w celu dostosowania ich do wymogów Serwisu, przekształcenia Produktu do formatu umożliwiającego korzystanie z niego w sposób wybrany przez Serwis, zmian polegających na zmniejszaniu, zwiększaniu, kadrowaniu itp., łączenia z innymi utworami w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz na korzystanie przez Serwis z tych opracowań na polach eksploatacji, wskazanych powyżej;
  2. zezwala Serwisowi na wykonywanie zależnych praw autorskich, w tym w szczególności na zezwalanie na korzystania z opracowań Produktu oraz rozporządzanie tymi opracowaniami na polach eksploatacji wskazanych powyżej;
  3. upoważnia Serwis do zniszczenia lub utrwalenia Produktu dokonanego przez Serwis, bez konieczności uzyskiwania dodatkowej zgody Autora.
 5. Sprzedawca (Autor) oświadcza, że:
  1. jest wyłącznym twórcą przesłanego Produktu wraz z opisem lub posiada wszelkie majątkowe prawa autorskie do Produktu wraz z opisem, osobiście i samodzielnie zarządza własnymi prawami autorskimi, nikt nie jest uprawniony do reprezentowania jego praw w tym zakresie, oraz że jego prawa do Produktu, nie są w żaden sposób ograniczone ani obciążone, że żadne osoby trzecie nie wystąpią w stosunku do Serwisu z żadnymi roszczeniami ani żądaniami z tytułu udzielonej licencji oraz z tytułu wykonywania przez Serwis  przekazanych przez Sprzedawcę (Autora) uprawnień,
  2. na każde żądanie Serwisu przedstawi odpowiednie dokumenty potwierdzające stan prawny, o którym mowa w niniejszym punkcie Regulaminu.
 6. Sprzedawca (Autor) sprzedając Serwisowi Produkt oraz inne treści ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenia autorskich praw majątkowych i pokrewnych oraz dóbr osobistych osób trzecich, a w wypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę z jakimikolwiek roszczeniami lub żądaniami w stosunku do Serwisu, zobowiązuję się zwolnić Serwis z wszelkiej odpowiedzialności oraz do całkowitego zaspokojenia roszczeń osób trzecich.

§ 8

RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak: 
  1. zawieranie Umów Sprzedaży Produktu,
  2. prowadzenie Konta w Serwisie,
  3. Subskrypcja treści płatnych w Serwisie.
 2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Serwisie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
 3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Serwisu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Serwisu i prezentowanych w nim materiałów.

§ 9

WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w §8 pkt 1.1 oraz 1.2 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
 2. Świadczenie Usługi Elektronicznej określonej w §8  pkt 1.3 Regulaminu przez Usługodawcę jest płatne zgodnie z cennikiem Serwisu. Usługodawca rozpocznie świadczenie Subskrypcji po jej opłaceniu na zasadach określonych w Regulaminie. Za dzień zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Usługodawcy. 
 3. Opłaty, o których mowa w pkt 2 niniejszego paragrafu należy uiszczać za pośrednictwem elektronicznego serwisu płatności (DotPay.pl). 
 4. Okres na jaki umowa zostaje zawarta: 
  1. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Oferty w Serwisie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Oferty albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.
  2. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Serwisie zawierana jest na czas nieoznaczony.
  3. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Subskrypcji zawierana jest na czas oznaczony zgodnie z wybranym przez Użytkownika pakietem.
 5. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: 
  1. komputer (lub urządzenie mobilne) z dostępem do Internetu,
  2. dostęp do poczty elektronicznej,
  3. przeglądarka internetowa,
  4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 6. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Serwisów sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 7. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 8. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 9. Usługobiorca może dokonać zamówienia Subskrypcji za pośrednictwem swojego Konta, poprzez wskazanie okresu trwania Okresu Rozliczeniowego udostępnionego przez Usługodawcę. Jednocześnie Usługobiorca, w czasie trwania Subskrypcji, może dokonać zmiany Okresu Rozliczeniowego.
 10. Cena Subskrypcji uwidoczniona na stronie internetowej Serwisu podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera wszystkie składniki. Cena uwidoczniona na stronie Serwisu jest wiążąca w chwili złożenia przez Usługobiorcę Subskrypcji. Cena ta nie ulegnie zmianie w trakcie trwania umowy w stosunku do Usługobiorcy.
 11. Odstąpienie od umowy. Usługobiorca, który zawarł umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w postaci Subskrypcji, nie może od niej odstąpić, z uwagi na fakt, iż umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej jest zawierana o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, a spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 12. Program partnerski.
  1. Usługobiorca posiadający Konto w Serwisie może wziąć udział w programie partnerskim Serwisu.
  2. W przypadku zakupu Subskrypcji przez nowego Usługobiorcę, z polecenia Usługobiorcy biorącego udział w programie partnerskim, Usługobiorca biorcą udział w programie partnerskim otrzymuje prowizję z tytułu polecenia – zgodnie z cennikiem Serwisu.
  3. Prowizja jest obliczana przez Serwis i jest widoczna w Koncie Usługobiorcy. 

§ 10

REKLAMACJE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Serwisu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@sexyvoice.pl
 2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
 3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia.
 4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

§ 11

WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
  1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (prowadzenie Konta).
  2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@sexyvoice.pl
  3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
  4. Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
 2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

§ 12

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.spicyvoice.com korzystają z ochrony prawnoautorskiej i są własnością Rafała Koseckiego wykonującego działalność gospodarcza pod firmą VERDECHEM Rafał Kosecki, NIP: 7342387425, REGON: 491878699, ul. Osiedle Księcia Władysława 1A/5, 44-240 Żory. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.spicyvoice.com, bez zgody Usługodawcy.
 2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.spicyvoice.com stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

§ 13

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Serwis zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Serwisem, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu, z uwzględnieniem ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt 4 niniejszego paragrafu.
 4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Sprzedawcą) zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
 5. Sprzedawca będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.
 6. Sprzedawca w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.